Vedtægter


Kapitel 1: Navn og formål

§ 1 Navn

Selskabets navn er ”Dansk Selskab for Molekylær Medicin”, forkortet DSMOME.
Selskabets navn på Engelsk er ”Danish Society for Molecular Medicine”.

§ 2 Formål

Selskabets formål er:

 • At afholde videnskabelige møder med diskussioner og foredrag for derved at udbrede kendskabet til Molekylær Medicin i det forum, der dannes af selskabets medlemmer. 
 • At fremme udviklingen af Molekylær Medicin samt at fremme vilkår for uddannelse og forskning indenfor Molekylær Medicin. 
 • At formidle viden om Molekylær Medicin i det omgivende samfund.
 • At følge den internationale udvikling indenfor Molekylær Medicin og knytte forbindelse til andre relevante indenlandske og udenlandske selskaber.
 • At rådgive myndighederne og andre offentlige fora vedrørende:

a.    Molekylær medicins udvikling og placering i sundhedsvæsenet

b.    Uddannelse i Molekylær Medicin

 

Kapitel 2: Medlemskab og kontingent

§ 3 Medlemskab

I.   Som aktive medlemmer af selskabet optages personer, der arbejder med, eller interesserer sig for Molekylær Medicin. Anmodning af medlemskab fremsendes til bestyrelsen via selskabets hjemmeside www.dsmome.dk, og ved førstkommende bestyrelsesmøde afgøres, om ansøgeren kan optages. Dersom bestyrelsen ikke i enighed kan vedtage optagelsen, skal optagelsen drøftes ved førstkommende generalforsamling, idet meddelelse herom skal gives på mødeindkaldelsen. Er der efter drøftelse mindst 2/3 af de afgivne stemmer for optagelse, er ansøgeren optaget.

II.   Som medlem kan du registrere dig som bruger på selskabets hjemmeside www.dsmome.dk. Medlemsinformation udsendes via hjemmesiden samt i form af e-mails til medlemmerne. Ændring i e-mail adresse skal derfor meddeles sekretariatet.

III.   Som passivt medlem uden stemmeret og uden mulighed for at sidde i bestyrelsen optages interesseorganisationer og firmaer med interesse for Molekylær Medicin.

IV.   Bestyrelsen kan indstille til æresmedlemskab af Selskabet. Indstillingen vedtages på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for. Æresmedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare.

V.   Udmeldelse kan ske via hjemmesiden eller ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

VI.   Eksklusion af et medlem kan kun foretages af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen.

§ 4 Kontingent

I.   Medlemmerne betaler et kontingent, hvis størrelse fastsættes af den ordinære generalforsamling efter forslag af bestyrelsen.

II.   Kontingentet opkræves i januar måned og fastsættes for et regnskabsår (kalenderår) ad gangen.

III.   Medlemskab bortfalder, hvis kontingentet ikke er indbetalt inden den 1. september, men træder automatisk i kraft på ny ved indbetaling.

IV.   Pensionerede ordinære medlemmer samt æresmedlemmer er fritaget for kontingent.

  

Kapitel 3: Ledelse

§ 5 Generalforsamlingen er Selskabets højeste myndighed

I.   Bestyrelsen leder Selskabets daglige arbejde og refererer til generalforsamlingen.

II.   Formanden for bestyrelsen (når denne har forfald: næstformanden) repræsenterer Selskabet i dagligdagen.

 

Kapitel 4: Generalforsamlingen

§ 6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i februar/marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Endelig dagsorden udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af revideret regnskab
 4. Budget for det kommende år og fastlæggelse af kontingent
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Valg af formand
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Valg af revisor eller revisorsuppleant
 10. Dato for næste generalforsamling
 11. Eventuelt


I.   Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne sammen med den endelige dagsorden.

II.   Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

III.   Beslutninger vedtages på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte, med mindre andet er fastlagt i lovene. En generalforsamling er beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet. Hvis et medlem forlanger det, skal afstemningen foretages skriftligt. Fraværende ordinære medlemmer kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Hvert tilstedeværende ordinært medlem kan kun have én fuldmagt. Stemmeret og opstillingsret har kun medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.

IV.   På generalforsamling kan der kun foretages afstemning om punkter der har været optaget på dagsordenen.

V.   Der føres referat over forhandlingerne på generalforsamlingen. Det af bestyrelsen godkendte referat lægges på hjemmesiden www.dsmome.dk senest én måned efter afholdt generalforsamling.

 

Kapitel 5 Bestyrelsen

§ 7 Bestyrelsen har 10 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 medlemmer er til stede ved mødet. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Referatet lægges på hjemmesiden www.dsmome.dk snarest efter bestyrelsesmødet og godkendes på næste bestyrelsesmøde. Ved sammensætning af bestyrelsen tilsigtes en ligelig geografisk og faglig repræsentation.

I.   Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse.

II.   Et bestyrelsesmedlem vælges for en periode på 2 år med mulighed for genvalg.

III.   Bestyrelsen kan om nødvendigt nedsætte et arbejdsudvalg, hvori også medlemmer udenfor bestyrelsen kan være med. Bestyrelsen skal dog være repræsenteret i sådanne udvalg med mindst et medlem.

IV.   Et medlem, der har været formand eller siddet i bestyrelsen i 4 år, kan kun nyvælges til formand eller bestyrelse, såfremt der er gået mindst 2 år siden sidste funktionsperiode.

V.   Bestyrelsen vælger blandt medlemmerne (i eller uden for bestyrelsen) en web-master til at bestyre Selskabets hjemmeside og elektroniske kommunikation, dog således, at det om muligt bør være sekretæren.

 

Kapitel 6: Ad hoc udvalg

§ 8 Efter behov kan bestyrelsen også nedsætte bl.a. følgende udvalg:
 • Videnskabeligt udvalg
 • Internationalt udvalg
 • Kvalitetsudviklings udvalg

 I.   Alle udvalg fungerer som sagsbehandlings instanser for bestyrelsen, til hvilke de refererer. Endvidere aflægger alle udvalg beretning ved den ordinære generalforsamling.

II.   Alle udvalg består af 4-6 personer:

III.   En formand, som også skal være medlem af Selskabets bestyrelse.

IV.   Et bestyrelsesmedlem.

V.   2-4 personer, der udpeges af bestyrelsen under hensyntagen til udvalgets opgave.

VI.   Medlemmer af udvalg vælges for 2 år med mulighed for genvalg for yderligere 2 år. Et medlem, der har siddet i udvalget i 4 år, kan kun nyvælges til udvalget, såfremt der er gået mindst 2 år siden sidste funktionsperiode.

VII.   Det videnskabelige udvalg rådgiver bestyrelsen bl.a. vedrørende form og indhold af Selskabets videnskabelige møder og bistår de lokale arrangører ved tilrettelæggelse af årsmødet.

VIII.   Det internationale udvalg rådgiver bestyrelsen bl.a. vedrørende Selskabets kontakter til udenlandske molekylær medicinske selskaber og instanser.

IX.   Kvalitetsudviklingsudvalget rådgiver bestyrelsen bl.a. vedrørende indenlandske kvalitetssikrings databaser for de molekylær medicinske sygdomme samt vedrørende samarbejde med udenlandske kvalitetssikrings databaser inden for specialet.

 

Kapitel 7: Diverse

§ 9 Regnskab og administration

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

Det af kassereren pr. 31. december afsluttede regnskab skal foreligge påtegnet af kasserer og revisor ved generalforsamlingen. Regnskabet skal være klar til revisorpåtegning senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 10 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan foretages på en generalforsamling med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer, når ændringsforslaget forinden har været udsendt til medlemmerne senest sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 11 Selskabets opløsning

Opløsning af selskabet kan træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede og mindst 2/3 stemmer herfor. Hvis der på den pågældende generalforsamling ikke er 2/3 af selskabets stemmeberettigede medlemmer tilstede, men flertallet stemmer for opløsningen, skal der 6-8 uger senere afholdes en ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpel stemmeflerhed.

I tilfælde af opløsning af selskabet træffer den opløsnede generalforsamling samtidig beslutning om anvendelse af selskabets værdier. Midlerne kan aldrig under nogen form udloddes til deling blandt medlemmerne, men skal anvendes til forfølgelse af selskabets formål.

 

Nyheder

DSMOME afholder årsmøde nr. 3 den 30. november 2016 i København
Læs om mødet her

DSMOME afholder seminar nr. 6 om "Bringing genomes to the bedside - precision medicine in action" den 25. maj 2016 i Aarhus
Mere information her

DSMOME afholder årsmøde nr. 2 den 28. oktober 2015 i København
Læs om mødet her

BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen